Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Jezdeckého klubu JK IVAHU VRDY, o.s.

Sídlo:Horní Bučice 26, 285 71 Vrdy

 

 I.Základní ustanovení

I. 

 

právní forma: Občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

úplný název: Jezdecký klub Ivahu Vrdy

JK Ivahu Vrdy je dobrovolným sdružením občanů - sportovních a rekreačních jezdců, příznivců jezdeckého sportu a milovníků koní.

 

II. Činnost a cíle sdružení

 

Předmětem činnosti občanského sdružení – jezdecké stáje - je organizování a provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách, které se řídí pravidly ČJF a WRC, a to na profesionální i amatérské úrovni a příprava mladých začínajících jezdců. Další činností JK Ivahu je chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené.

Cíle jsou zaměřeny především na uspokojování potřeb členů sdružení a to zejména v oblastech:

1. přípravu a výcvik jezdců a koní pro sportovní i rekreační účely, především se zaměřením rekreační ježdění, jezdeckou turistiku,parkury a drezury;

2. výcvik mladých začínajících jezdců;

3. ustájení koní;;

4. přípravu a základní výcvik mladých koní;

5. financování většiny nákladů spojených s plněním cílů z vlastních zdrojů, tedy z poskytování ustájení a dalších služeb;

6. pomocí dotací a sponzorských darů rozvíjet užívané zařízení a zkvalitňovat poskytované služby;

7. vedení členů i ostatních návštěvníků JK Ivahu k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu.

Poskytování těchto služeb veřejnosti je doplňkovou činností JK. Taková činnost se řídí živnostenským zákonem a nařízením vlády č. 140/2000 Sb. Získané finanční prostředky dle čl. V. těchto stanov budou sloužit výhradně k dalšímu rozvoji JK, vzdělávání členů JK a k zajištění chodu JK ve vztahu k jejím členům.

 

III. Orgány JK IVAHU VRDY

 

1. Nejvyšším orgánem je Členská schůze, složená ze všech členů JK Ivahu, která se koná nejméně jednou do roka. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů, výkonný výbor nebo předseda JK Ivahu, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu. K platnosti usnesení Členské schůze je zapotřebí třípětinové většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech členů, pokud Členská schůze nerozhodne jinak.

2. Členská schůze zejména:

a. rozhoduje zániku JK a o majetkovém vypořádání;

b. rozhoduje o změně stanov, názvu a symbolice JK;

c. volí výkonný výbor a revizní komisi;

d. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, schvaluje rozpočet;

e. stanoví hlavní cíle činnosti JK;

f. schvaluje a vydává organizační řád JK a další interní předpisy upravující vnitřní vztahy JK;

g. rozhoduje o výši členských příspěvků.

3. Výkonným orgánem Členské schůze je výkonný výbor (VV), který má 2 členy, sestává z předsedy a tajemníka.

 Výkonný výbor zejména:

a. rozhoduje o převodech, nabývání a pozbývání majetku JS, jakož i o dalších dispozicích s ním. Taková rozhodnutí musí následně schválit Členská schůze;

b. organizuje hospodářské a sponzorské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami;

c. jedná jménem JK. Jednat může každý člen VV jednotlivě, a to tak, že pod natištěný či nadepsaný název sdružení připojí svůj podpis.

4. Kontrolním orgánem JK Ivahu je revizní komise, která má alespoň jednoho člena zvoleného Členskou schůzí.

 Revizní komise zejména:

a. kontroluje hospodaření JK a plnění usnesení Členské schůze;

b. upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění;

 

IV. Členství v JK IVAHU VRDY, práva a povinnosti členů

 

Členství vzniká na základě písemné přihlášky adresované výkonnému výboru JK Ivahu. Základní podmínkou členství je dovršený věk 15 let. VV je povinen přihlášku projednat a rozhodnout o ní do tří měsíců. Členové jsou povinni zaplatit jednorázové zápisné a roční členský příspěvek. O výši zápisného i členského příspěvku rozhoduje Členská schůze. U osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. 

 

Práva a povinnosti členů:

1. každý člen (pokud dosáhne 18-ti let) má právo volit a být volen do orgánů JK;

2. má právo podílet se na činnosti JK dle svých možností;

3. každý člen má právo zrušit své členství;

4. každý člen má povinnost podílet se podle svých možností na prosazováni zájmů a poslání JK a důstojně JK reprezentovat;

5. každý člen má povinnost platit členské příspěvky, jejichž výši určuje Členská schůze;

6. každý člen má právo účastnit se Členské schůze;

7. volby představenstva a revizní komise jsou přímé a rovné;

8. členové mají právo využívat živý i neživý inventář JK dle interních předpisů schválených Členskou schůzí;

9. členové mají právo na schůzích a vůči voleným orgánům JK vyjadřovat své připomínky, stížnosti, názory a náměty. Každý člen má právo být osobně nebo písemně seznámen s jejich vyjádřením.

 

V. Hospodaření

 

Zdrojem příjmů JK jsou zejména:

1. členské příspěvky a další finanční dary;

2. zápůjčky členů, kteří k činnosti JK poskytnou dle možností movitý i nemovitý majetek a poskytují finanční příspěvky;

3. příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací;

4. státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU;

5. příspěvky sponzorů;

6. vlastní činnost související s chovem koní a výcvikem jezdců.

Majetek JK, který bude získán z příspěvků a dotací, je majetek JK jako celku. Majetek, který k činnosti zapůjčují jednotliví členové, je stále jejich majetkem. Výkonný výbor pak s jednotlivými členy uzavře smlouvy na pronájem tohoto majetku. Veškeré finanční prostředky budou použity výhradně na zajištění chodu JK, jeho rozvoj a vzdělávání svých členů.

Pokladna a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 

V Horních Bučicích dne 22.Února 2008